BCRS Malta collects over 204 million beverage containers in debut year

21st November, 2023

BCRS Malta collects over 204 million beverage containers in debut year

BCRS Malta Ltd, the licensed operator of the national Beverage Container Refund Scheme, is marking the culmination of its inaugural year with an extraordinary accomplishment: the collection of over 204 million beverage containers. This significant milestone reflects the company's unwavering commitment from the onset toward environmental stewardship and responsible recycling practices.

Commenting on the significant results, Mr Pierre Fava, Chairman of BCRS Malta Ltd, expressed his appreciation for the public's high participation rate in embracing this circular economy initiative.

"The community's engagement reaffirms the efficacy of adopting a framework promoting shared responsibility, leading to a cleaner Malta and Gozo. The collection of over 204 million beverage containers is a testament to the collective efforts of our team, stakeholders, and the community at large. Together, we've taken significant strides towards minimising waste and fostering a culture of recycling," the Chairman noted.

In its debut year of operation since November 2022, BCRS Malta collected 79% of the single-use beverage containers in circulation. The collected containers have been forwarded to an approved operator for effective recycling, achieving a 72% recycling rate.

The Scheme, fully endorsed by all constituted bodies in Malta, is the result of a collaborative effort between the local private business community, governmental support, and adherence to BCRS Legal Regulations and Provisions approved by the European Commission. Operating on effective Circular Economy Principles, the BCRS managed scheme oversees the collection of single-use beverage containers made of plastic, metal, and glass.

Mr Alan Meilak, CEO at BCRS Malta Ltd, emphasised that "The concept of a circular economy revolves around the perpetual recycling of a fixed quantity of material. To achieve this, our Scheme ensures a separate collection stream that safeguards against contamination, maintaining the collected material in pristine and top quality condition for effective onward full and effective recycling.”

Moreover, BCRS Malta Ltd continues working with the regulator and the relevant authorities to ensure that the applicable regulations are adhered to throughout, with the objective of ensuring a level playing field within the whole local market.

“While these figures reflect a remarkable achievement in our debut year, they also signal that there's ongoing work and room for improvements. Achieving an even more significant impact will require closer collaboration and enforcement between the government, businesses, and the public. If each stakeholder embraces their role and plays their part, this success can be magnified, propelling us toward a more sustainable and efficient recycling ecosystem. As BCRS Malta, we are committed to further enhancing our efforts and fostering a culture where recycling single-use beverage containers becomes second nature to all,” Mr Meilak concluded.

BCRS Malta Ltd invested over in the BCRS Clearing Centre in Hal Far, deploying cutting-edge technology including IoT-operated RVMs, Quantum bulk-feed machines, and training skilled personnel. The scheme operates through an extensive network of Reverse Vending Machines (RVMs), offering consumers deposit refunds, through vouchers, in exchange for empty single-use beverage containers.

Consumers can then redeem their vouchers in supermarkets, and participating retailers serving as redemption locations.

For more information and updates on BCRS Malta Ltd, visit www.bcrsmalta.mt.


21 ta' Novembru, 2023

BCRS Malta tiġbor 'il fuq minn 204 miljun kontenitur tax-xorb fl-ewwel sena tagħha

BCRS Malta Ltd, l-operatur liċenzjat tal-Iskema Nazzjonali tar-Rifużjoni tal-Kontenituri tax-Xorb, qed timmarka s-sena inawgurali tagħha b’kisba straordinarja: il-ġbir ta’ aktar minn 204 miljun kontenitur tax-xorb. Dan it-tragward sinifikanti jirrifletti l-impenn tal-kumpanija sa mill-bidu nett lejn prattiki tar-riċiklaġġ responsabbli.

F’kumment dwar ir-riżultati, is-Sur Pierre Fava, Chairman ta’ BCRS Malta Ltd, esprima l-apprezzament tiegħu għar-rata għolja ta’ parteċipazzjoni min-naħa tal-pubbliku biex tħaddan din l-inizjattiva tal-ekonomija ċirkolari.

"L-impenn tal-komunità jafferma mill-ġdid l-effiċjenza li jkun adottat qafas li jippromwovi r-responsabbiltà kondiviża, li flimkien iwassal għal Malta u Għawdex aktar nadifa. Il-ġbir ta' aktar minn 204 miljun kontenitur tax-xorb huwa xhieda tal-isforzi kollettivi tat-tim tagħna, flimkien mal-istakeholders, u tal-pubbliku. Flimkien, għamilna passi sinifikanti fit-tnaqqis tal-iskart u qed inrawmu kultura ta’ riċiklaġġ,” innota ċ-Chairman.

Fis-sena minn meta bdiet topra f’Novembru tal-2022, BCRS Malta ġabret 79% tal-kontenituri tax-xorb li jintużaw darba biss fiċ-ċirkolazzjoni. Il-kontenituri miġbura ġew mibgħuta lil operatur approvat biex jiġu riċiklati b’mod effettiv, u inkisbet rata ta’ riċiklaġġ ta' 72%.

L-Iskema, li hi approvata bis-sħiħ mill-korpi kostitwiti kollha f’Malta, hi r-riżultat ta’ sforz kollaborattiv bejn il-komunità kummerċjali privata lokali, appoġġ governattiv, u aderenza mar-Regolamenti u Dispożizzjonijiet Legali tal-BCRS approvati mill-Kummissjoni Ewropea. L-Iskema topera fuq Prinċipji ta’ Ekonomija Ċirkolari effettivi, u imħadma mill-BCRS biex timmaniġja l-ġbir ta’ kontenituri tax-xorb li jintużaw darba biss magħmulin mill-plastik, metall u ħġieġ.

Is-Sur Alan Meilak, Kap Eżekuttiv ta’ BCRS Malta Ltd, enfasizza li "Il-kunċett ta’ ekonomija ċirkolari jdur madwar ir-riċiklaġġ perpetwu ta’ kwantità fissa ta’ materjal. Biex jinkiseb dan, l-Iskema tagħna tiżgura fluss ta’ ġbir separat li jissalvagwardja kontra l-kontaminazzjoni, iżżomm dan il-materjal miġbur f’kundizzjoni nadif u tal-aqwa kwalità sabiex il-proċess tar-riċiklaġġ ikun effettiv u komplut.”

Barra minn hekk, BCRS Malta Ltd qed tkompli taħdem mar-regolatur u l-awtoritajiet rilevanti biex tiżgura li r-regolamenti applikabbli jiġu mħarsa, bl-għan li jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali fis-suq lokali kollu.

“Filwaqt li dawn iċ-ċifri jirriflettu kisba notevoli fis-sena inawgurali tagħna, jindikaw ukoll li għad fadal xogħol xi jsir u lok għal iktar titjib. Sabiex ikun hemm impatt saħansitra ikbar se jkun jeħtieġ aktar kollaborazzjoni u infurzar bejn il-gvern, in-negozji, u l-pubbliku. Jekk kull parti mis-soċjeta’ tħaddan ir-rwol tagħha u tagħti s-sehma bis-sħiħ, dan is-suċċess jista’ jitkattar, u jmexxina lejn ekosistema ta’ riċiklaġġ aktar sostenibbli u effiċjenti. Bħala BCRS Malta, aħna ninsabu impenjati li nkomplu nsaħħu l-isforzi tagħna u nrawmu kultura fejn ir-riċiklaġġ ta’ kontenituri tax-xorb li jintużaw darba biss issir parti mir-rutina ta’ kulħadd,” temm jgħid is-Sur Meilak.

BCRS Malta Ltd investiet 'il fuq minn €20 miljun fil-BCRS Clearing Centre f'Ħal Far, u skjerat teknoloġija avvanzata inkluż Reverse Vending Machines (RVMs) imħaddma bl-IoT, magni Quantum bulk-feed, u taħriġ ta' persunal. L-iskema topera permezz ta’ netwerk estensiv ta’ RVMs, li joffru lill-konsumaturi rifużjonijiet tad-depożiti, permezz ta’ vawċers, bi skambju għal kontenituri vojta tax-xorb li jintużaw darba biss.

Il-konsumaturi mbagħad jistgħu jifdu l-vawċers tagħhom fis-supermarkets, u l-ħwienet tal-merċa parteċipanti li jservu bħala postijiet tal-fidwa.

Għal aktar tagħrif u aġġornamenti dwar BCRS Malta Ltd, żur www.bcrsmalta.mt.